Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6
P1*D-01.01.01.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 0,000
W10,0000,000
P2*D-01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnymkm 0,103
W10,103km0,103
T1od km 0+009,50 do km 0+084 koniec zjazdu plus łuk 10,0m plus umocnienie EKO-18,0m Razem-102,50m
P3*D-01.02.04.ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 0,000
W10,0000,000
P4*D-01.02.04.Mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni w celu nadania liniowości do ustawienia krawężnika wraz z podbudową grubość nawierzchni 8 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 7 kmm 102,500
W1102,5m102,500
T118,0+10,0+74,50(km 0+009,50-0+086)=102,50m
P5*D-01.02.02.USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/ 0,000
W10,0000,000
P6*D-01.02.02.Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z dna i skarp rowu, grubość warstwy do 15 cm z wywiezieniem na odl. 7 kmm2 43,200
W143,2m243,200
T1od początku przejścia dla pieszych do przepustu 18,0x2,40=43,20m2
P7*D-02.01.01.WYKONANIE WYKOPÓW 0,000
W10,0000,000
P8*D-02.01.01.Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodąsplantowanie skarp i dna .m3 7,200
W17,2m37,200
T1Roboty ziemne na długości umocnienia skarp ,przebudowa rowu 18x2x0,20=7,20m3 w drodze Nr 220817W
P9*D-06.01.02.UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU 0,000
W10,0000,000
P10*D-06.01.03.Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa grub. 5 cmm 36,000
W136,000m36,000
T118,0+18,0m , ustawiane pionowo Razem-36,0m
P11*D-06.01.03.Umocnienie dna rowu płytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5 cm, ułożonymi na podsypce cem-piaskowej, gr. 5 cm spoiny wypełnione zaprawą cementowąm2 6,30
W16,3m26,30
T118,0x0,35=6,30m2
P12*D-06.01.02.Umocnienie brukowcem wlotu do istniejącego przepustu na warstwie z chudego betonu C-6/9 gr. 10 cm , spoiny wypełnione zaprawą cem-piaskową 1:2m2 1,50
W11,5m21,50
T1km 0+005 przepust pod koroną drogi
P13*D-06.04.01.Oczyszczenie przepustu rurowych o średnicy 40 cm z namułu, grubość namułu do 70% jego średnicym 10,000
W110,000m10,000
T1km 0+005 przepust pod koroną drogi
P14*D-04.01.01.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 0,000
W10,0000,000
P15*D-04.01.01.Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 25 cm z wywiezieniem nadmiaru na odl. 7 kmm2 142,82
W1142,82m2142,82
T118,0+10 68,50(km 0+09,50-0+078)=96,50m x1,48( 0,15+1,25+0,08)=142,82m2
P16*D-04.01.01.Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IVm2 120,63
W1120,63m2120,63
T168,50( klm 0+09,50-0+078)+10+18=96,50m x1,25=120,63m2
P17*D-04.01.01.ROBOTY NA ZJEŹDZIE 0,000
W10,0000,000
P18*D-04.01.01.Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 40 cm z wywiezieniem nadmiaru na odl. 7 kmm2 7,50
W17,5m27,50
T1KM 0+080,90 6,0x1,25=7,50m2 plus skosy 0,60m2 Razem=8,10m
P19*D-04.01.01.Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdu wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IVm2 8,10
W18,1m28,10
T16,0x1,25=7,50m2 plus skosy 0,60m2 Razem-8,10m2
P20*D-04.02.02.Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 10 cmm2 8,10
W18,1m28,10
P21*D-04.04.02.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmm2 8,100
W18,1m28,100
P22*D-08.02.02.Wykonanie zjazdu z kostki brukowej o grubości 8 cm, czerwona(materiał inwestora) na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cmspoiny wypełnione piaskiemm2 8,10
W18,1m28,10
P23*D-06.04.01.Oczyszczenie przepustu rurowych o średnicy 40 cm z namułu, grubość namułu do 70% jego średnicym 6,000
W16,0m6,000
T1km 0+080,90 przepust pod zjazdem
P24*D-08.01.01.KRAWĘŻNIKI BETONOWE 0,000
W10,0000,000
P25*D-08.01.01.Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15m 110,000
W1110,0m110,000
T118,0+10,0+74,50( km 0+009,50-0+084)pluszamknięcie zjazdu 6,0 plus zamknięcie chodnika1,50m=110,0m
P26*D-05.03.15.NWYPEŁNIENIE SZCZELINY PRZY USTAWIONYM KRAWĘŻNIKU 0,000
W10,0000,000
P27*D-05.03.15.Wypełnienie szczeliny przy ustawionym krawężniku masą mineralno-bitumiczną AC8S na pełną głębokośćm2 5,130
W15,13m25,130
T118,0+10,0+74,50=102,50,75x0,05=5,13m2
P28*D-08.03.01.BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 0,000
W10,0000,000
P29*D-08.03.01.Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowąm 96,500
W196,5m96,500
T118,0+10,+68,50=96,50m
P30*D-08.02.02.CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 0,000
W10,0000,000
P31*D-04.02.02.Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 10 cmm2 120,62
W1120,62m2120,62
T110,0łuk+18,0umocnienie+68,50(początek zjazdu)=96,50x1,25=120,62m2
P32*D-04.04.02.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cmm2 120,620
W1120,62m2120,620
P33*D-08.02.02.Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej(materiał inwestora) na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cmspoiny wypełnione piaskiemm2 120,62
W1120,62m2120,62
P34*D-08.05.01.ŚCIEKI PODCHODNIKOWY 0,000
W10,0000,000
P35*D-08.05.01.Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm (góra dół)na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowąm 3,00
W13,00m3,00
T1km 0+002,50 , km 0+011,55
P36*D-06.01.03.Umocnienie wylotu ścieku na skarpie kostką brukową na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm (mulda ) obramowanie obrze,zem 20x6 ( kostka inwestora)m2 1,20
W11,2m21,20
T11,0x0,60=0,60m2 x2=1,20m2
P37*D-03.02.01.REGULACJA STUDNI REWIZYJNYCH 0,0
W10,00,0
P38*D-03.02.01.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacjii sanitarnej do rzędnych nawierzchni chodnika szt. 3,00
W13,00szt.3,00
P39*D-06.04.01.ROWY 0,000
W10,0000,000
P40*D-06.04.01.Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm, namułna odkład odl. 7 kmm 72,00
W172,00m72,00
T1km 0+005-0+077

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.