Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6
P1*D-01.01.01.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 0
W100
P2*D-01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnymkm 0,062
W10,062km0,062
T1km 1+695-1+738,50 plus18,50m Razem-62m
P3*D-01.02.04.ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 0,000
W10,0000,000
P4*D-01.02.04.Mechaniczne odcięcie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm i podbudowy(nadanie liniowości ustawienia krawężnika) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 7 kmm 43,10
W143,1m43,10
T1km 1+695-1+745,70 strona prawa 50,70m minus zjazd 7,60m=43,10m
P5*D-04.01.01.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 0,000
W10,0000,000
P6*D-04.01.01.Koryto wykonywane mechanicznie na całej chodnik w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm z wywiezieniem urobku na odkład 7 kmm2 21,150
W121,15m221,150
T1km 1+738,50-1+752,60 L-14,10x1,50=21,15m2
P7*D-04.01.01.Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IVm2 21,150
W121,15m221,150
P8*D-01.02.02.USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/ 0,000
W10,0000,000
P9*D-01.02.02.Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 15 cm z wywiezieniem na odkład 7 kmm3 10,180
W110,18m310,180
T1tabela usunięcia humusu
P10*D-02.01.01.WYKONANIE WYKOPÓW 0,000
W10,0000,000
P11*D-02.01.01.Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład 7 km z odtworzeniem rowu m3 6,380
W16,38m36,380
T1Tabela robót ziemnych
P12*D-02.03.01.WYKONANIE NASYPÓW 0,000
W10,0000,000
P13*D-02.03.01.Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodąm3 24,820
W124,82m324,820
T1tabela robót ziemnych
P14*D-08.01.01.KRAWĘŻNIKI BETONOWE 0,000
W10,0000,000
P15*D-08.01.01.Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15m 43,10
W143,1m43,10
T1KM 1+695-1+745,70 -50,70 minus szerokość zjazdu 7,60m=43,10m
P16*D-05.03.15.WYPEŁNIENIE SZCZELINY PRZY USTAWIONYM KRAWĘŻNIKU 0,000
W10,0000,000
P17*D-05.03.15.Wypełnienie szczeliny przy ustawionym krawężniku masą mineralno-bitumiczną AC8Sna pełną głębokośćm2 2,540
W12,54m22,540
T1km 1+695-1+745,70 -50,70 x0,05=2,54m2
P18*D-08.03.01.BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 0,000
W10,0000,000
P19*D-08.03.01.Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowąm 57,200
W157,2m57,200
T126,0+7,50+5,0+4,0+7,0+5,20+2,50=57,20m
P20*D-08.02.02.CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 0,000
W10,0000,000
P21*D-04.01.01.Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IVm2 63,62
W163,62m263,62
T1od km 1+695-1+752,60 strona prawa
T29,50x1,25=11,88m2
T324,90x1,25=31,12m2
T47,0x1,25=8,75m2
T53,0x1,25=3,75m2
T66,50x1,25=8,12m2
T7Razem-63,62m2
P22*D-04.02.02.Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 10 cmm2 63,620
W163,62m263,620
P23*D-04.04.02.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cmm2 63,620
W163,62m263,620
P24*D-08.02.02.Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiemm2 63,620
W163,62m263,620
P25*D-08.05.01.ŚCIEKI ULICZNE 0,000
W10,0000,000
P26*D-08.05.01.Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm (góra dół)na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowąm 1,500
W11,5m1,500
P27*D-06.01.02.Wykonanie umocnienia wylotu ścieku (mulda) z kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej grubości 10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem-piaskową 1:2obramowanie z obrzeży 20x6m2 0,800
W10,8m20,800
T10,80x1,0=0,80m2
P28*D-07.02.01.ZNAKI DROGOWE PIONOWE 0,000
W10,0000,000
P29*D-07.02.01.Przestawienie znaku na słupkuz rur stalowych o średnicy 70 mm , wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwamiszt. 1,000
W11,0szt.1,000

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.