Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

I. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki – www.bip.minskmazowiecki.pl;
- udostępniona w serwisie internetowym Gminy Mińsk Mazowiecki – www.minskmazowiecki.pl;
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Wnioskodawca wykorzystujący informacje jest obowiązany:
- poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej;
- udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie;
- poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

3. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności:
- cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

II. Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki:

- udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie;
- jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

III. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
- informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki,
- została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Urząd Gminy, po rozpatrzeniu wniosku:
- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić Urząd Gminy o przyjęciu oferty lub złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W stosunku do:
- decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
- decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub,
- wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metryka

  • opublikował: Albert Woźnica
    data publikacji: 2017-01-30 09:47
  • zmodyfikował: Albert Woźnica
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-30 09:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Nazwa Gminy: Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. miński

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Dane kontaktowe

tel., fax +48 25 756-25-00
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
strona internetowa: www.minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP: /6i99j9rde7/skrytka

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
86 92260005 00008035 20000010

Rachunek bankowy za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki funkcjonuje:
- poniedziałek: w godz. 8:00 - 18:00
- wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
- piątek: w godz. 8:00 - 14:00

KASA Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki czynna jest:
- poniedziałek: 8:00 - 15:30
- wtorek - czwartek: 8:00 - 14:00
- piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1851748
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:17

Stopka strony